ATM val utifrån känslor

affekter
emotioner
känslor
förnimmelser

Likväl som alla lektioner handlar om andning handlar alla ATM även om känslor.
De skapas i nuet.

Utifrån det är det en fördel att du gör dig bekant med teknikerna vi använder. Det är naturligt att minnet aktiveras undet lektionerna. Och associationerna.

Du kan lära dig att bortse från det, lugna dig, intala dig att nu är nu och det är din prediktion som aktiveras och det snabbt.

Du kan även bryta, göra en egen längre paus genom att stänga av uppspelningen en stund.

Det blir ingen inlärning när du är upprörd eller starkt berörd. Lektionerna avser även att lära dig granulera och modulera affekter och känslor bättre.

Fatta dina händer - Stilla dig

ID 200626
Denna ATM har gammalt ursprung, den judiska Talmud. Att fatta tummarna i kors innebar enhet, en som Gud och inte splittring (oro) i två. Här tumme & pek. 
Gör den till din!

Ord betyder olika för var och en. Förståelsen är subjektiv och unik för varje persona

En av anledningarna till att feldenkraismetoden använder rörelsen som redskap för att uppnå ökad medvetenhet och kontroll är det faktum att rörelsen är konkret och handfast till skillnad från till exempel emotionerna.


Allt som rör emotioner och känslor är subjektiva inte bara i upplevelsen. Olika forskare och psykologer med flera använder olika ord och begrepp för att tala om samma känslor och även om de använder samma ord betyder och menas inte samma sak. Eller tvärtom. Även olika kulturer och språk skiljer sig åt i direkt och indirekt betydelse.

Utifrån det behöver du uppmärksamma detta faktum extra noga i hur du läser det jag skriver i ämnet. 

Under lektionen där det finns en strävan att utföra den behagligt och lätt , behöver du hålla emotionellt gods på avstånd. Det kan vara en association du upplever, ett falskt alarm? Ger du dig hän till starka känsloupplevelser avstannar det lärande som en feldenkraislektion avser. Det är naturligtvis OK om du väljer det, men kanske kan du avleda dig själv? Återfå ett lugn och fortsätta?

Rädsla är en medfödd överlevnadsstrategi

En tankemodell för kontrollnivåer utifrån feldenkraisperspektivet –
en nödvändig förenkling.

I feldenkraistänket är kontroll något bra och eftersträvansvärt. Vi söker en viljemässighet, att det blir vad man tänkt sig och avser. Vi talar om en lägre och en högre kontrollnivå.
Den lägre representerar överlevnadsförmåga och är instinktiv och automatiserad, den högre är en viljemässig kontroll. 


Till överlevnadsförmågan räknas upprätthållandet av homeostasen, d.v.s. att det råder en balanserad inre kroppsmiljö.

Med detta menas att cellerna skall ha fri tillgång till alla de ämnen som krävs för en normal ämnesomsättning och att de befinner sig i en "så ren vätskemiljö som möjligt". Det vill säga att vårt ätande, vårt drickande, vår andning, vår blodcirkulation och vårt utsöndrande av olika slaggprodukter vilka kontrolleras av limbiska systemet.

Människan är som andra djur
Ihopdragningen är skyddet - för alla

Allostas avser förmågan att anpassa sig genom förändring

Överlevnadsmekanismer är ändamålsenliga
Om det blir för mycket eller/och för länge

Dra ihop dig ännu mer - medvetet
Räta ut dig kontrollerat, dvs. tvärtom med antagonister
Vrid eller rotera - i midjan eller huvudet - eller båda
De universella komponenterna i mänsklig erfarenhet är inte känslor, utan kontinuerliga oavbrutna sammanhängande förändringar med ett upphetsade tillstånd å ena sidan & behaglighet och obehaglighet å andra sidan.
Det är ett grundläggande inslag i medvetandet.
Människor i olika kulturer lär sig att forma detta råmaterial till emotionella upplevelser på olika sätt.
 
Lisa Feldman Barett

Något förenklat handlar lektionerna och lärandet om att själv kunna reglera
hur en lägre nivå kan omvandlas till en högre kontrollnivå
men även att lära sig känna vilken nivå som manifesterar sig just nu.

Den lägre nivån visar sin kontroll och initierar aktivitet på följande områden:

 1. Vid faror när snabba skyddsreaktioner framkallas
  I tidigt uppnådda motormönster ex. antigravitationsmekanismer (hållningen, dvs. att vara upprätt)
 2. Vid emotionellt laddade handlingar och situationer
 3. I tillstånd av försämring som uppträder efter trauma eller sjukdom
 4. Där det finns smärta

Dit räknas också flykt- och försvarsförmågan ("adrenalinpåslaget”), inlärningsförmågan och känslolivet.
Även släktets fortbestånd dvs. sexualfunktionerna räknas dit.

Även om kontrollmekanismerna i hjärnan är komplexa och modern neurovetenskap gör nya landvinningar behövs en tankemodell för att skapa en förståelse hur och varför feldenkraismetoden fungerar som den gör.

Den övre kontrollnivån manifesterar sig i helt olika funktioner:

 1. Vid val av enskilda stråk av information, tydliga i en störning av brus
 2. Vid ett utforskande på det sätt som ett spädbarn lär sig om sin omedelbara miljö
 3. Genom att jämföra saker, erfarenheter, idéer och handlingsmöjligheter
 4. I lek, att spela spel, agera
 5. Vid utförandet av raffinerade, avsiktliga handlingar
 6. I koppling av avsiktliga, målinriktade aktiviteter
 7. I en "meta-attityd" mot någon aktivitet, nämligen när vi kan ”titta på” en pågående aktivitet utifrån eller observera vad vi gör under tiden som vi gör det. 

Feldenkrais Skolan

En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

Betala
 • Avgift
  Vecka     100 kr
  Månad    225 kr
  Halvår 1 200 kr

 • 123 412 67 51

 • BankGiro 5357 - 1196


Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.