Val utifrån smärta

Angående smärta och obehag

Smärta hör definitionsmässigt till känslorna

Växt och mognad är alltid smärtsam.
Inlärning är det inte, men tillväxten är smärtsam.
Och därför måste inlärningen vara väldigt skonsam eftersom det finns tillräckligt med problem utan att införa nya problem i inlärningen.

Moshe Feldenkrais

IAPS’s definition av smärta lyder IASP är en förkortning av International Association for the Study of Pain. Betydelsen omdefinierades i maj 2020.

En obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse kopplad till – eller liknande det man upplever vid – vävnadsskada eller hotande vävnadsskada.

Smärta är alltid en personlig upplevelse som kan påverkas i olika grad av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

Smärta och nociception* är två olika saker.

Smärta kan inte enbart kopplas till aktivitet i sensoriska neuron. Det är genom erfarenheter i livet individer lär sig vad smärta är. En persons beskrivning av att uppleva smärta ska respekteras. Trots att smärta vanligen är en del i kroppens skyddsmekanismer och anpassning, så kan smärta ha negativa effekter på funktionsförmåga och socialt samt psykologiskt välbefinnande.

Att med ord beskriva smärta är enbart ett av många sätt att uttrycka smärta; oförmåga att kommunicera hindrar inte att en människa eller ett djur upplever smärta. *vävnadsskada


Från Wikipedia:

Smärta kan uppstå av potentiellt skadliga stimuli, som exempelvis vid hög värme eller vid stort mekaniskt tryck. Sådan smärta kallas nociceptiv smärta (och brukar på svenska kallas vävnadsskadesmärta). Ibland har kroppen svårt att lokalisera smärta och smärtan kan då varseblivas i en annan kroppsdel, vilket kallas refererad smärta (och ett exempel på det är att smärta vid hjärtinfarkt kan upplevas exempelvis ut i vänster arm).

Smärta kan även uppstå vid olika skador eller sjukdomar i själva nervsystemet, både i det perifera nervsystemet, PNS, och i det centrala nervsystemet, CNS, och sådan nervskadesmärta kallas neuropatisk smärta (nervsmärta). En smärta som kännetecknas av en förändrad nociception, kallas numera nociplastisk smärta.


Smärta eller ont är en vanlig orsak att människor söker mig för en rehabilitering.

Så småningom börjar flera öva & utöva ATM. Även om svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning och inte medicinsk behandling finner jag det nödvändigt att adressera denna överlevandsmekanism.

Jag ger dig länkar för fördjupning och en  ATM från mitt öppna material som ofta ger  en stor effekt på det autonoma nervsystemet. Men lova går inte...

Neuroplasticitet & smärta (The pain is mainly in the brain)

Det finns  smärtrehabiliteringskliniker eller smärtmottagningar.

Här är en lista på Feldenkrais Skolans YouTube sida där jag smalat några föredrag av smärtläkare som kan vara till nytta

Fördjupning


Feldenkrais Skolan

En skola för självstudier med en självlärande pedagogisk modell.

Läromedlet är eleven själv och hur hen förhåller sig till det rumsliga och gravitationen.

Teori & praktik är inflätade på ett karakteristiskt vis, så även natur och kultur. Lektionerna är laborationer runt den upprätta människan. Människan inifrån ut.

Ansvar

Innehållet på svenska ATM podden är avsett för information, lärande och övning. Det ersätter inte professionell hjälp eller medicinsk behandling.
Ingenting på denna webbplats är avsett att diagnostisera eller behandla sjukdomstillstånd.

ATM lektioner utforskas under eget ansvar. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. 

Betala
  • Avgift
    Vecka     100 kr
    Månad    225 kr
    Halvår 1 200 kr

  • 123 412 67 51

  • BankGiro 5357 - 1196


Feldenkrais Skolan© 2022 All rights reserved.